Analiza in sinteza mehanizmov (3064), 1. stopnja PAP, 3. letnik

Predmet se izvaja v 3. letniku PAP študija 1. stopnje, smer SOV-MT. Vsebuje 30 ur predavanj in 30 ur laboratorijskih vaj, kar predstavlja 4 kreditne točke (ECTS).
Vsa gradiva in dodatne informacije o predmetu so za študente FS dostopni na strani predmeta Mehanizmi na spletni učilnici FS.

Predmet obravnava analizo in sintezo mehanizmov, kjer slušatelj spozna osnovne pojme teorije mehanizmov, principe delovanja in izvedbe najbolj razširjenih tipov mehanizmov, pridobi teoretično podlago za učinkovito analizo in snovanje mehanizmov ter spozna uporabo specializiranih programskih orodij. Na predavanjih je na začetku obravnavana teorija mehanizmov s poudarkom na definiciji in funkciji mehanizmov oziroma na sistemih medsebojno povezanih teles (konstrukcija, mehanizem, stroj), kinematičnih verigah in vezeh, številu prostostnih stopenj, ravninskem in prostorskem gibanju, inverzijah ter klasifikacije mehanizmov, principu delovanja in uporaba. Nadalje se obravnava kinematiko mehanizmov, pole hitrosti in pospeškov, teoreme v kinematiki mehanizmov, kinetiko mehanizmov (obremenitve in prenos moči), analizo delovanja za osnovne tipe mehanizmov (štirizgibni, ročični), krivuljne mehanizme (izvedbe, funkcija, analiza delovanja in pravila oblikovanja), proces oblikovanja in sinteza mehanizmov osnovnih tipov ter mehanizmi z elastičnimi elementi. Na vajah pa je poudarek na uporabi numeričnih simulacij pri analizi delovanja mehanizmov. Slušatelj je tako sposoben samostojnega reševanja srednje zahtevnih problemov pri konstruiranju, analizi in optimiranju mehanizmov.

Snov, ki se pri predmetu obravnava, je zbrana v učbeniku Analiza in sinteza mehanizmov.

Vozila (3067), 1. stopnja PAP, 3. letnik

Predmet se izvaja v 3. letniku PAP študija 1. stopnje, smer SOV-MT. Vsebuje 30 ur predavanj in 30 ur laboratorijskih vaj, kar predstavlja 4 kreditne točke (ECTS).
Vsa gradiva in dodatne informacije o predmetu so za študente FS dostopni na strani predmeta Vozila na spletni učilnici FS.

Predmet obravnava vozila kot mehatronski sistem, ki je del sistema človek – vozilo – vozišče. Obravnavamo predvsem obratovanje vozil, podprto z vzdrževalnim procesom. Poudarjene so specifike različnih vozil in specifike okolja obratovanja. Študent spozna sestavne sklope vozil, njihovo funkcionalnost, pomen za funkcijo vozila in za varnost in zanesljivost obratovanja. Obravnavana so naslednja poglavja: upori pri vožnji, osnove pogonskih sistemov ter bilanca sil in moči, vzdolžna in prečna dinamika, preme in obešenje koles, krmilni sistemi, zavorni sistemi, osnove pasivne in aktivne varnosti, osnove električnih in hibridnih pogonov. Poučevanje poteka v obliki predavanj in vaj. Na predavanjih so v začetku podane teoretične osnove vozil in sistemov na njih, v nadaljevanju pa je tako pridobljeno znanje uporabljeno pri preračunih karakteristik vozil in njihovih sistemov. Laboratorijske vaje so sestavljene iz vaj v laboratoriju in terenskih vaj. Na terenskih vajah študenti spoznajo praktične probleme s področja predmeta in s pomočjo pridobljenih znanj in literature poiščejo rešitve konkretnih problemov.
Snov, ki je pri predmetu obravnavana, je zbrana v učbeniku Vozila, ki je v elektronski obliki prosto dostopen na Repozitoriju univerze v Ljubljani.

Logistika prometa (3069), 1. stopnja PAP, 3. letnik

Predmet se izvaja v 3. letniku PAP študija 1. stopnje, smer SOV-TDS. Vsebuje 30 ur predavanj, 30 ur laboratorijskih vaj in 65 ur samostojnega dela, kar predstavlja 5 kreditnih točk (ECTS).
Vsa gradiva in dodatne informacije o predmetu so za študente FS dostopni na strani predmeta Logistika prometa na spletni učilnici FS.

Logistika prometaCilj predmeta je seznaniti študenta z osnovami logistike kopenskega, vodnega in zračnega prometa s poudarkom na kopenskem cestnem prometu. Predstavljene so tehnične rešitve transportnih vozil in njihove opreme, tehnične rešitve cestne infrastrukture ter informacijskih sistemov transporta in skladiščenja. Predstavljena je kategorizacija vozil v skupine z glavnimi poudarki vsake izmed njih. Podrobneje so obdelana cestna transportna vozila in sistemi na njih. Poučevanje poteka v obliki predavanj in vaj. Na predavanjih so v začetku podane teoretične osnove logističnih sistemov, v nadaljevanju pa je tako pridobljeno znanje aplicirano na uporabo metod logistike v kopenskem cestnem transportu. Vaje so razdeljene na terenski in projektni del. Na terenskih vajah študenti spoznajo praktične probleme s področja predmeta in njihove obstoječe rešitve. V projektnem delu s pomočjo pridobljenih znanj in literature poiščejo rešitve konkretnih problemov.
Obravnavana snov je zbrana v učbeniku Logistika prometa, ki je v elektronski obliki prosto dostopen na Repozitoriju univerze v Ljubljani.

Tehnično risanje (3006-V), 1. stopnja PAP, 1. letnik

Tehnično risanjePredmet se izvaja v 1. letniku PAP študija 1. stopnje. Vsebuje 30 ur predavanj, 30 ur laboratorijskih vaj in 40 ur samostojnega dela, kar predstavlja 4 kreditne točke (ECTS).
Vsa gradiva in dodatne informacije o predmetu so za študente FS dostopni na strani predmeta Tehnično risanje na spletni učilnici FS.

Predmet je uvod v tehnično risanje po aktualnih slovenskih (SIST) in mednarodnih ISO standardih in daje temeljna izhodišča in pravila. Poleg razumevanja pravil tehničnega risanja študent svoje znanje izkaže preko projektne naloge, v okviru katere mora izdelati tehnično dokumentacijo strojnega sklopa.

 

 

Tehnično risanje in računalniško modeliranje geometrije (2005-U), 1. stopnja RRP, 1. letnik

TRRMG-logo

Predmet se izvaja v 1. letniku RRP študija 1. stopnje. Vsebuje 45 ur predavanj, 30 ur laboratorijskih vaj in 50 ur samostojnega dela, kar predstavlja 5 kreditnih točk (ECTS).
Vsa gradiva in dodatne informacije o predmetu so za študente FS dostopni na strani predmeta Tehnično risanje in računalniško modeliranje geometrije na spletni učilnici FS.

Predmet je uvod v tehnično risanje po aktualnih slovenskih (SIST) in mednarodnih ISO standardih in daje temeljna izhodišča in pravila. Poleg osnovnega znanja pravil tehničnega risanja študenti osvojijo tudi en modelirnik za računalniško izdelavo geometrijskih 3D modelov in tehnične dokumentacije.

 

 

Raziskave v strojništvu, 1. stopnja PAP, 3. letnik

Predmet se izvaja v 3. letniku PA študija. Vsebuje 90 ur predavanj in 90 ur laboratorijskih vaj, kar predstavlja 15 kreditnih točke (ECTS).
Pri predmetu raziskave v strojništvu Katedra za modeliranje v tehniki in medicini sodeluje z naslednjimi interdisciplinarnimi raziskovalnimi področji:

1. Karakterizacija materialov z razvojem materialnih modelov,
2. Specialna konstrukcijska znanja,
3. Biomehanika ter
4. Varnost in informatika v prometu.
Cilj predmeta je, da študent spozna obseg posameznih raziskovalnih področij kot tudi njihove medsebojne povezanosti. Študent v okviru tega predmeta pridobi možnost raziskovati na izbranem raziskovalnem področju in svoje ideje ali izsledke lahko podrobneje opiše v svoji magistrski nalogi. Posamezna raziskovalna področja se med seboj dopolnjujejo ter ustvarjajo sinergijske učinke med industrijo, akademskim in raziskovalnim okoljem ter javnimi inštitucijami.
Poučevanje poteka individualno v laboratoriju, kjer študent sodeluje pri razvoju in uporabi novih znanj in metod za numerična vrednotenja, analize in meritve tehničnih sistemov na različnih področjih tehnike in medicine (snovanje in optimizacija konstrukcij in predmetov za izboljšanje prometne varnosti, razvoj modelov za natančno napoved napetostno-deformacijskega stanja in dobe trajanja izdelkov, narejenih iz naprednih materialov in struktur, karakterizacija mehkih tkiv z vplivi mišičnega odziva na njihove poškodbe, razvoj modelov človeškega telesa, eksplozijsko-balistične zaščite, kinematika in dinamika vozil, prometna infrastruktura, informatika v prometu, meritve in validacija).