Raziskave v strojništvu (6011-M)
(Research in Mechanical Engineering)

Predmet se izvaja v 2. letniku MAG študija 2. stopnje, smer KONSTRUIRANJE in RAZVOJ ter MEHANIKA GRADIV, SISTEMOV IN PROCESOV. Vsebuje 90 ur predavanj in 90 ur laboratorijskih vaj, kar predstavlja 15 kreditnih točke (ECTS).
Pri predmetu Raziskave v strojništvu Katedra za modeliranje v tehniki in medicini sodeluje z naslednjimi interdisciplinarnimi raziskovalnimi področji:

1. Karakterizacija materialov z razvojem materialnih modelov,
2. Specialna konstrukcijska znanja,
3. Biomehanika ter
4. Varnost in informatika v prometu.
Cilj predmeta je, da študent spozna obseg posameznih raziskovalnih področij kot tudi njihove medsebojne povezanosti. Študent v okviru tega predmeta pridobi možnost raziskovati na izbranem raziskovalnem področju in svoje ideje ali izsledke lahko podrobneje opiše v svoji magistrski nalogi. Posamezna raziskovalna področja se med seboj dopolnjujejo ter ustvarjajo sinergijske učinke med industrijo, akademskim in raziskovalnim okoljem ter javnimi inštitucijami.
Poučevanje poteka individualno v laboratoriju, kjer v bo študent sodeloval pri razvoju in uporabi novih znanj in metod za numerična vrednotenja, analize in meritvami tehničnih sistemov na različnih področjih tehnike in medicine (snovanje in optimizacija konstrukcij in predmetov za izboljšanje prometne varnosti, razvoj modelov za natančno napoved napetostno-deformacijskega stanja in dobe trajanja izdelkov narejenih iz naprednih materialov in struktur, karakterizacija mehkih tkiv z vplivi mišičnega odziva na njihove poškodbe, razvoj modelov človeškega telesa, eksplozijsko-balistične zaščite, kinematika in dinamika vozil, prometna infrastruktura, informatika v prometu, meritve in validacija).

 

Geometrijske specifikacije proizvodov (6029-M)
(Geometrical Product Specification)

Predmet se izvaja v 1. letniku MAG študija 2. stopnje, smer KONSTRUIRANJE in RAZVOJ ter MEHANIKA GRADIV, SISTEMOV IN PROCESOV.
Vsebuje 30 ur predavanj in 30 ur laboratorijskih vaj, kar predstavlja 5 kreditnih točke (ECTS).
Vsa gradiva in dodatne informacije o predmetu so za študente FS dostopni na spletni strani predmeta GSP v spletni učilnici FS.

Mednarodna organizacija za standardizacijo (ISO) postaja v zadnjih letih na področju geometrijskih specifikacij proizvodov (ang. Geometrical product specification – GPS) in na področju izdelave tehnične dokumentacije (ang. Technical Product Documentation – TPD) globalno vodila organizacija za standardizacijo. Novi ISO standardi (zlasti pomembne so spremembe in dopolnitve po letu 2009) in posodobljeni starejši standardi postajajo vse bolj zaokrožen komplet, s katerimi je mogoče na osnovi jasno pojasnjenih konceptov in pravil sistematično in podrobno opisati vse geometrijske zahteve, ki morajo biti izpolnjene pri izdelavi, da bi se s tem dosegla želena funkcionalnost in zagotavljala sestavljivost in zamenljivost elementov v sestavih. Če je opisano dejstvo za strojnike dobra novica, obstaja žal tudi slaba. Terminologija in simbolika na risbah se bo s temi standardi dokaj spremenila in dopolnila (povečala) v nekaterih delih, potrebno je razumevanje novo postavljenih konceptov in temeljnih ter izvedenih pravil. Bolj kompleksna in zahtevna bo v nekaterih primerih postala tudi tolerančna analiza. Predmet GSP v tem smislu prinaša sledeče teme (poglavja):

 • Uvod in osnovne definicije,
 • Uvod v GPS na virtualnih (3D) modelih in na tehničnih risbah (2D),
 • Linearne in kotne mere ter tolerance, ujemi – poglobitev,
 • Stanje površin in robov – poglobitev,
 • Geometrijsko dimenzioniranje in toleriranje (GDT),
 • GDT – baze in bazni sistemi,
 • Materialni pogoji GDT, pomen in uporaba,
 • Geometrijske tolerance (GT) lege in profila,
 • Splošne GT, načini kontrole GT in osnove tolerančne analize (TA),
 • Statistične tolerance in statistični nadzor procesov (SPC),
 • Tolerančne analize – sistematičen pristop,
 • Zapis GPS v 3D virtualne modele in prenos v tehnično dokumentacijo (2D),
 • Standardi zapisa in programska oprema za prenos in branje prostorskih informacij GPS v proizvodnem procesu (lahki 3D formati),
 • Sistemi vodenja tehnične dokumentacije v razvojnem (konstrukcijskem procesu) ter dokumentarni sistemi in standardi kakovosti, razno.

 

 

Analiza in sinteza mehanizmov (6043-M)

Predmet se izvaja v 2. letniku MAG študija 2. stopnje, smer KONSTRUIRANJE in RAZVOJ ter MEHANIKA GRADIV, SISTEMOV IN PROCESOV. Vsebuje 30 ur predavanj in 30 ur laboratorijskih vaj, kar predstavlja 4 kreditne točke (ECTS).
Vsa gradiva in dodatne informacije o predmetu so za študente FS dostopni na strani predmeta Mehanizmi na spletni učilnici FS.

Predmet podrobno obravnava analizo in sintezo mehanizmov, kjer slušatelj spozna osnovne pojme teorije mehanizmov, principe delovanja in izvedbe najbolj razširjenih tipov mehanizmov, pridobi teoretično podlago za učinkovito analizo in snovanje mehanizmov ter spozna uporabo specializiranih programskih orodij. Na predavanjih je na začetku obravnavana teorija mehanizmov s poudarkom na definiciji in funkciji mehanizmov oziroma na sistemih medsebojno povezanih teles (konstrukcija, mehanizem, stroj), kinematičnih verigah in vezeh, številu prostostnih stopenj, ravninskem in prostorskem gibanju, inverzijah ter klasifikacije mehanizmov, principu delovanja in uporabe. Nadalje se obravnava kinematiko mehanizmov, pole hitrosti in pospeškov, teoreme v kinematiki mehanizmov, kinetiko mehanizmov (obremenitve in prenos moči), analizo delovanja za osnovne tipe mehanizmov (štirizgibni, ročični), krivuljne mehanizme (izvedbe, funkcija, analiza delovanja in pravila oblikovanja), proces oblikovanja in sinteza mehanizmov osnovnih tipov ter mehanizmi z elastičnimi elementi. Na vajah pa je poudarek na uporabi numeričnih simulacij pri analizi delovanja mehanizmov. Slušatelj je tako sposoben samostojnega reševanja srednje zahtevnih problemov pri konstruiranju, analizi in optimiranju mehanizmov.

Obravnavana snov je zbrana v učbeniku Analiza in sinteza mehanizmov.