Varnost v cestnem prometu – Razvoj nove metodologije merjenja varnosti v cestnem prometu

 

Naročnik Javna agencija RS za raziskovalno dejavnost v okviru Ciljnih raziskovalnih programov 2022

Javna agencija RS za varnost prometa

Partner Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo
Čas izvajanja oktober 2022 – oktober 2024
Odgovorna oseba na KMTM i. prof. dr. Robert Kunc
Spletna stran https://mvcp.kmtm.fs.uni-lj.si

V glavnih aktivnostih projekta bo zasnovana, izdelana in preizkušena metodologija merjenja varnosti v cestnem prometu. Pri tem bodo dosedanje metode, ki večinoma temeljijo zgolj na ugotavljanju števila prometnih nezgod z najhujšimi posledicami, razširjene v celovito obravnavo prometne varnosti. Raziskani, zbrani in predstavljeni bodo podatki, ki so na voljo pri ustanovah v Sloveniji in jih je mogoče uporabiti pri modeliranju kazalnikov prometne varnosti. To vključuje tako podatke javnih ustanov (AVP, upravljavci cest, policija, zdravstvo) kot podatke, ki jih zbirajo in ponujajo gospodarski subjekti (zavarovalnice, izvajalci servisnih storitev, izvajalci prevoza blaga in javnega potniškega prometa). Vključeni prometno-tehnični podatki bodo dopolnjeni še z rezultati raziskav o vzorcih obnašanja voznikov ter ostalimi pridobljivimi sociološkimi podatki iz dostopnih podatkovnih baz in literature. Na osnovi nabora podatkov bodo opredeljeni kazalniki prometne varnosti in razviti razširjeni modeli za izračun njihovih vrednosti. Za shranjevanje in analizo pridobljenih podatkov bo pripravljena podatkovna baza, ki bo hranjena centralno in se bo s pomočjo orodij za pridobivanje podatkov samodejno dopolnjevala. Na ta način bo mogoče zbrane podatke pripraviti ter prikazati in izvoziti na različne načine kot prostorsko-časovne nabore v numerični ali grafični obliki. Modeli z naborom pridobljenih vhodnih podatkov bodo uporabljeni za izračun vrednosti kazalnikov na omrežju slovenskih državnih cest z možnostjo kasnejše razširitve še na občinske ceste ter na cestna omrežja drugih držav. Izračun vrednosti kazalnkov bo omogočal merljivo, prostorsko-časovno opredeljeno oceno stanja varnosti cestnega prometa in ugotovitev vzrokov zanj. Znane vrednosti kazalnikov prometne varnosti za določeno prostorsko območje in časovni interval bodo osnova za opredelitev ukrepov za povečanje prometne varnosti. Stalno posodabljanje podatkov bo omogočalo sprotno presojo učinkovitosti ukrepov in njihovo prilagajanje, s čimer bo možno izboljšanje preventivnega delovanja vseh deležnikov na področju varnosti cestnega prometa.